=      
   =      
   


1.
 ข้อใดถูกต้อง
ก.       อ่านว่า ห้ายกกำลังสี่    ; โดยที่ 4 เป็นฐาน 5 เป็นเลขชี้กำลัง
ข.       อ่านว่า ห้ายกกำลังสี่    ; โดยที่ 5 เป็นฐาน 4 เป็นเลขชี้กำลัง
ค.       อ่านว่า หกยกกำลังสาม ; โดยที่ 6 เป็นฐาน 3 เป็นเลขชี้กำลัง
ง.       อ่านว่า สามยกกำลังหก  ; โดยที่ 6 เป็นฐาน 3 เป็นเลขชี้กำลัง
2.  จงเขียนจำนวน 81 อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

ก.
ข.
ค.
ง.
3.  ข้อใดเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ถูกต้อง

ก.
ข.
ค.
ง.
4.  ข้อใดเขียนผิดในรูปเลขยกกำลัง

ก.
ข.
ค.
ง.              

5.  ข้อใดถูกต้อง

ก.
       

ข.
   
ค.

ง.               =     
6.  จงเขียนผลคูณของ                  ใ้ห้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

ก.   
ข.
ค.    
ง.
7.  ข้อใดถูกต้อง

ก.

ข.

ค.

ง.
8.  เชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง แต่ละตัวยาวประมาณ               เมตร ถ้าไวรัสชนิดนี้เรียงต่อกันเป็น
สายยาว              เมตร จงหาว่ามีไวรัสอยู่ประมาณกี่ตัว
ก.                  ตัว
ข.                  ตัว
ค.                  ตัว
ง.                   ตัว
9.  ข้อใดผิด

ก.
ข.
ค.
ง.
10.  จงหาค่าของ                                          เท่ากับเท่าใด

ก.
ข.
ค.
ง.