1. 
ข้อใดเป็นการประมาณได้ใกล้เคียงมากที่สุด

ก. นิดหน่อยจะซื้อผงซักฟอก 1 ถุง ราคา 87.50 บาท จะต้องเตรียมเงินไปซื้อไป 90 บาท
ข. หนูแดงจะซื้อดินสอ 1 ด้าม ราคา 19.25 บาทจึงขอเงินคุณแม่ไป 19 บาท
ค. นรีจะซื้อน้ำตาล 1 ถุง ราคา 13.75 บาท จะต้องเตรียมเงินไป 15 บาท
ง. สุนิสามีเงิน 200 บาท จะไปซื้อเสื้อราค 199 บาท
2. ข้อใดปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มสิบได้ถูกต้อง
ก. ปัดเศษ 43.7 เป็นจำนวนเต็มสิบได้ 40
ข. ปัดเศษ 27.9 เป็นจำนวนเต็มสิบได้ 28
ค. ปัดเศษ 64.4 เป็นจำนวนเต็มสิบได้ 64
ง. ปัดเศษ   95   เป็นจำนวนเต็มสิบได้ 90
3. ข้อใดถูกต้อง

ก. ปัดเศษ 17.8  เป็นจำนวนเต็มสิบได้ 10
ข  ปัดเศษ 250  เป็นจำนวนเต็มร้อยไ้ด้ 300
ค. ปัดเศษ 373  เป็นจำนวนเต็มร้อยได้ 370
ง. ปัดเศษ 551   เป็นจำนวนเต็มร้อยได้ 500

 

4. ข้อใดปัดเศษ 0.1945 ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้ถูกต้อง

ก. 0.10
ข. 0.18
ค. 0.19
ง. 0.20
5. จงประมาณค่าโดยการปัดเศษของค่า
ก.
ข.
ค.
ง.
6. จงประมาณค่าโดยการปัดเศษของค่า 113 ÷ 21
ก.
ข.
ค.
ง.
7. จงประมาณค่าโดยการปัดเศษของค่า 57.8 + 42.3 + 39.5 + 66.7

ก. 190
ข. 210
. 220
ง. 230
8. ฉันต้องการซื้อผ้า 19.25 เมตร ราคาเมตรละ 43 บาท อยากทราบว่าฉันควรเตรียมเงินซื้อผ้าประมาณกี่บาท
ก. 760 บาืท
ข. 800 บาท
ค. 895 บาท
ง. 900 บาท
9. พ่อค้าต้องการทราบว่าซื้อทุเรียน 537 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 12 บาท ถ้าขายราคากิโลกรัมละ 20 บาท
    จะได้กำไรประมาณกี่บาท
ก. 3,250 บาท
ข. 3,430 บาท
ค. 3,520 บาท
ง. 3,725 บาท
10. เส้นผ่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ยาวประมาณ 109 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกซึ่งยาวประมาณ        12,638.8 กิโลเมตร อยากทราบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ยาวประมาณกี่กิโลเมตร
ก. 1,260,000 กิโลเมตร
ข. 1,386,000 กิโลเมตร
ค. 1,300,000 กิโลเมตร
ง. 1,400,000  กิโลเมตร