1.
 แผนภาพแสดงการจับคู่ต่อไปนี้เขียนแทนได้ด้วยคู่อันดับตามข้อใด

 

 

 

ก. ( 1 , a ) , ( 2 , 3 , b )
ข. ( 1 , a ) , ( 2 , b ) , ( 3 , b )
ค. ( 1 , 2 , a ) , ( 3 , b )
ง.  ( a , 1 ) , ( a , 2 ) , ( b , 3 )

2. จุดที่กำหนดให้ในข้อใด เมื่อนำไปเขียนกราฟ โดยใช้มาตราส่วนบนแกน X และแกน Y เท่ากัน
    แล้วลากส่วนของเส้นตรงต่อระหว่างจุดเหล่านั้น ตามลำดับจะได้รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

ก. ( 1 , 2 ) , ( 2 , 1 ) , ( 1 , 3 ) , ( 3 , 2 )
ง. ( 3 , 3 ) , ( 6 , 3 ) , ( 6 , 5 ) , ( 3 , 5 )
ค. ( 0 , 0 ) , ( 0 , 6 ) , ( 6 , 5 ) , ( 5 , 0 )
ง. ( 3 , 2 ) , ( 8 , 2 ) , ( 8 , 7 ) , ( 3 , 7 )

3. จากจุด A ที่กำหนดให้บนกราฟ เขียนเป็นกราฟของคู่อันดับ คือข้อใด

.( 2 , 0 )
ข. ( 4 , 0 )
ค. ( 2 , 4 )
ง. ( 4 , 2 )

4. จากรูปจงหาพิกัดของจุด A , B , C , D  บนกราฟ

ก. A( 1 , 2 )   , B( -2 , 5 )  , C( -4 , -3 ) , D( 2 , -2 )
ข. A( 2 , 1 )   , B( 5 , -2 )  , C( -3 , -4 ) , D( -2 , 2 )
ค. A( 1 ,- 2 )  , B( 2 , 5 )   , C( 4 , -3 )  , D( -2 , 2 )
ง. A( 1 , 2 )    , B( 5 , -2 )  , C( -4 , 3 )  , D( 2 , -2 )

5. เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด ( 3 , 3 ) , ( 8 , 3 ) , ( 8 , 7 ) และ ( 3 , 7 ) ตามลำดับ กราฟนี้ได้คือรูปอะไร

ก. รูปสามเหลี่ยม
ข. รูปสี่เหลี่่ยมจตุรัส
ค. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ง. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

6. จงหาอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางว่ามีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียส โดยกำหนดข้อมูลให้จากกราฟ

. 30 องศา
ข. 35 องศา
ค. 37 องศา
ง. 34 องศา

7. กำหนดคู่อันดับ ( ละมุด , ยืนต้น ) , ( มะยม , ยืนต้น ) , ( มะเขือ , ล้มลุก ) , ( มะนาว , ยืนต้น ) แผนภาำพใดก.

ข.

ค.

ง.8. คู่อันดับใดเป็นกราฟเส้นตรง

ก. ( 1 , 2 ) , ( 2 , 6 ) , ( 5 , 7 )   , ( 1 , 1 )
ข. ( 1 , 1 ) , ( 2 , 2 ) , ( 3 , 3 )   , ( 4 , 4 )
ค. ( 3 , 4 ) , ( 4 , 1 ) , ( 2 , 1 )   , ( 3 , 9 )
ง.  ( 2 , 4 ) , ( 3 , 9 ) , ( 4 , 16 ) , ( 5 , 25 )
9. จุดที่กำหนดให้ข้อใด เมื่อนำไปเขียนกราฟโดยใช้มาตราส่วนบนแกน X และแกน Y เท่ากันแล้ว
    จะอยู่บนเส้นตรงที่ขนานกับแกน Y


ก. ( 1 , 1 ) , ( 2 , 2 ) , ( 3 , 3 ) , ( 4 , 4 )
ข. ( 1 , 5 ) , ( 2 , 4 ) , ( 3 , 3 ) , ( 4 , 2 )
ค. ( 1 , 4 ) , ( 2 , 4 ) , ( 3 , 4 ) , ( 4 , 4 )
ง. ( 4 , 1 ) , ( 4 , 2 ) , ( 4 , 3 ) , ( 4 , 4 )
10. เส้นกราฟที่ผ่านจุด ( 1 , 4 ) , ( 2 , 8 ) , ( 4 , 16 ) จะผ่านจุดใดอีกบ้าง
ก. ( 5 , 10 )
ข. ( 7 , 28 )
ค. ( 8 , 24 )
ง.  ( 9 , 27 )