1.
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่้รูปเรขาคณิตสองมิติ

ก.
ข.
ค.
ง.
2. จงประกอบรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และบอกว่าเป็นรูปทรงเรขาคณิตอะไร  
    โดยกำหนดรูปดังนี้ 
    

ก. รูปปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า
ข. รูปปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ค. รูปพีระมิดสามเหลี่ยม
ง. รูปกรวย
3. จงประกอบรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และบอกว่าเป็นรูปทรงเรขาคณิตอะไร
    โดยกำหนดรูปดังนี้       

ก. รูปพีระมิดสามเหลี่ยม
ข. รูปพีระมิดห้าเหลี่ยม
ค. รูปปริซึมห้าเหลี่ยม
ง. รูปดาวห้าเหลี่ยม
4.  จงประกอบรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และบอกว่าเป็นรูปทรงเรขาคณิตอะไร
    
    
โดยกำหนดรูปดังนี้    

ก.

ข.

ค.

ง.

5.  จงประกอบรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และบอกว่าเป็นรูปทรงเรขาคณิตอะไร
 
     โดยกำหนดรูปดังนี้ 
      

ก.

ข.

ค.

ง.

6.  จงบอกชื่อหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ว่ารูปตัดนี้จะได้รูปอะไร
    โดยกำหนดรูปดังนี้        
ก. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ข. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ค. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
ง. รูปหกเหลี่ยม
7.  จงบอกชื่อหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติว่ารูปหน้าตัดที่ได้จะได้รูปอะไร

      โดยกำหนดรูปดังนี้           
ก. รูปสามเหลี่ยม
ข. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ค. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ง. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

8.  จงบอกชื่อหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติว่ารูปหน้าตัดที่ได้จะได้รูปอะไร

     
     โดยกำหนดรูปดังนี้          
ก.   
          ด้านหน้า

ข.  
          ด้านหน้า

ค.  
          ด้่านข้าง

ง.  
           ด้านบน
9.  จากรูปที่กำหนดให้ข้อใดแสดงภาพแต่ละด้านได้ถูกต้อง
                       


ก.
ข.   
ค.


ง.       ถูกทุกข้อ
10.  จงเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านบนของรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปลูกบาศก์
                               
ก.

ข.

ค.

ง.