จุดประสงค์ที่1

   บอกความหมายของตัวประกอบ และ จำนวนเฉพาะได้


       ตัวประกอบ
     
             ตัวประกอบ คือ จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับนั้นลงตัว
 
                      เช่น   ตัวประิกอบ ของ  10  คือ  1 , 2 , 5  และ  10   
                               ตัวประกอบ ของ  15  คือ  1 , 3 , 5  และ  15
      จำนวนเฉพาะ
             จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง 2 ตัวเท่านั้นได้แก่ 1 และตัวมันเอง
                      เช่น   ตัวประกอบ ของ  7    คือ  1  ,  7  
                               ตัวประกอบ ของ  11  คือ  1 ,  11
                                    แสดงว่า  7  ,  11   เป็น จำนวนเฉพาะ
             จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง  1  ถึง  40  คือ  2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37
        
                 ตัวอย่าง  จงหาตัวประกอบ และ จำนวนเฉพาะ ของ   42
                                    ตัวประกอบ ของ      42  คือ  1 x 42  หรือ  2 x 21  หรือ  3 x 14  หรือ  6 x 7  
                                    จำนวนเฉพาะ ของ  42  คือ  2 , 3 , 7