บอกบทนิยาม ฐาน และ เลขชี้กำลัง ของเลขยกกำลังได้
 หาผลคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเท่ากัน และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 หาผลหารของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้
 หาเลขยกกำลังที่มีฐานในรูปการคูณ ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

 เขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปจำนวนนับที่น้อยที่สุด คูณกับเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นสิบได้

 เขียนจำนวนคัวเลขให้อยู่ในรูป A x 10   เมื่อ 1 A < 10 และ n เป็นจำนวนเต็ม