สัญลักษณ  > แสดงเส้นขนาน
สัญลักษณ์  /  เเสดงการเท่ากัน
จุดประสงค์ที่6

   ความหมาย และ สมบัติของเส้นขนาน


            เส้นขนาน  คือ เส้นตรงตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปที่มีระยะห่างระหว่างเส้นตรงนั้นเท่ากันตลอดหรือ
    เป็นเส้นตรงที่ไม่ว่าจะต่อออกไปยาวเท่าใดก็ไม่มีโอกาสตัดกันเลย
      ขนาน   เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์    // 
       
           สมบัติที่สำคัญของเส้นขนานที่จะนำไปใช้ในการสร้างเส้นขนาน คือถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นคู่หนึ่ง
    ทำให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน