วิธีสร้าง
จุดประสงค์ที่7

   การสร้างเส้นขนาน จากจุด และเส้นตรงที่กำหนดให้


ตัวอย่าง
      การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด ๆ หนึ่งและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้
                      กำหนดจุด และ 
                      
                  ต้องการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด และขนานกับ    จะได้ผลลัพธ์ดังรูป
             
                       
                  1.กำหนดจุด บน     แล้วลาก
                  2.สร้างมุม    ให้เท่ากับ 
                  3.จะได้   //  เพราะมีมุมแย้งเท่ากัน