จุดประสงค์ที่1
   อธิบายความหมายของ จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม  ได้
           
            1.1 จุดและเส้นตรง
                จุดและเส้นตรงเป็นคำที่ไม่มีนิยามและจุดใช้สำหรับบอกตำแหน่ง ส่วนเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัด
      ลักษณะและสัญลักษณ์

          จุด    เขียนแทนด้วย 

          เส้นตรง    เขียนแทนด้วย      หรือ
          เส้นตรง    เขียนแทนด้วย  

                                 สมบัติของจุดและเส้นตรง
                                  1.  มีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุดสองจุดที่กำหนดให้

                        2. เส้นตรงสองเส้นจะตัดกันที่จุดจุดเดียวเท่านั้น

            1.2 ส่วนของเส้นตรง
                     ส่วนของเส้นตรง คือ ส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด
     
          เส้นตรง     เขียนแทนด้วย     หรือ
          เส้นตรง    เขียนแทนด้วย