จุดประสงค์ที่6
   สามารถอธิบาย และ เปรียบเทียบทศนิยมในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้

                 
รูปของทศนิยม                                         
                        พิจารณาจำนวนต่อไปนี้
   21.20   อ่านว่า   ยี่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์
 
 24.12   อ่านว่า   ยี่สิบสี่จุดหนึ่งสอง
             จำนวนแต่ละจำนวนจะมีเครื่องหมาย . (จุด) คั่นระหว่างสองส่วนนี้ เรียกว่า จุดทศนิยม
  จำนวนตัวเลขหน้าจุด  คือ  จำนวนเต็ม
  จำนวนตัวเลขหลังจุด  คือ  ทศนิยม
                       
              การเปลี่ยนหน่วยต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปทศนิยม เพื่อให้การเขียนอยู่ในรูปที่กะทัดรัด  
                        1. เงิน 1 บาท มี 100 สตางค์
                             ดังนั้น   25  สตางค์ คือ  25  ส่วนใน  100  ส่วน คิดเป็น                  =   0.25  บาท
                        2. บ้านอยู่ห่างจากตลาด  300  เมตร โดยที่ระยะทาง  1  กิโลเมตร คิดเป็น  1,000  เมตร
                             ดังนั้น   300  เมตร คือ  300  ส่วนใน  1,000  ส่วน คิดเป็น              =   0.3  กิโลเมตร