จุดประสงค์ที่4
   สามารถอธิบายการคูณและการหารเศษส่วนได้

               การหารเศษส่วน
           การหารเศษส่วน เศษส่วนสองจำนวนหารกัน ผลลัพธ์หาได้จากนำเศษส่วนของตัวตั้งคูณกับ
    ส่วนกลับเศษส่วนของตัวหาร
            เมื่อ       และ       เป็นเศษส่วน ผลหารของ       และ     เป็นไปตามข้อตกลงดังนี้
                                      

ตัวอย่าง

   จงหาผลคูณของ
 


=

   
=
 
=