วิธีทำ
จุดประสงค์ที่6
   สามารถแก้สมการ โดยใช้สมบัติการเท่ากัน และตรวจคำตอบได้
              
                สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ สมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว และีตัวแปรมีเลขชี้กำลังเป็นหนึ่ง
      เช่น   2x  -  9  =  53      
               การแก้สมการ  คือ  การหาคำตอบของสมการ เพื่อให้สมการนั้นเป็นจริง
ตัวอย่าง
   จงแก้สมการ 5x – 3 = 12  ว่าค่า x เท่ากับเท่าใด ?  
                    5x – 3  =  12    
              5x – 3 + 3  =  12 + 3  
                         5x  =  15    
                         
                           x  =   3  
ตรวจคำตอบ                 5(3) – 3  =  12  
 
                  15 – 3  =  12
 
 
                        12  =  12
 
ดังนั้น          3  เป็นคำตอบของสมการ  5x – 3 = 12