จุดประสงค์ที่3

   สามารถคลี่รูปทรงต่างๆที่เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติได้

          
                 
1. การคลี่ของรูปปริซึมฐานสี่เหลี่ยมมุมฉาก     
        นำกล่องมาแกะและคลี่แผ่ออกบนระนาบสองมิติจะได้ส่วนประกอบของกล่องเป็นภาพสองมิติ
รูปที่เป็นทรงปริซึม เช่น กล่องต่างๆ  เป็นต้น ดังรูป

                                          
            
                 2. การคลี่ของรูปทรงกระบอก
          นำทรงกระบอกมาแกะและคลี่ออกบนระนาบสองมิติจะได้ส่วนประกอบของทรงกระบอกเป็นภาพสองมิติ
รูปที่เป็นทรงกระบอก เช่น กระป๋องน้ำ้อัดลม ท่อน้ำ เป็นต้น ดังรูป