จุดประสงค์ที่4

   สามารถประกอบรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติได้

     
    
      
      จากรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ จงประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
                     ตัวอย่าง    1. จากการประกอบรูปคลี่ของรูปลูกบาศก์   
 
                                                      
                                                                                  
     
            
                                   2 .  จากการประกอบรูปคลี่ของรูปปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่า